Tin trong nghành

Bàn về ”Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay”

11/10/2014 1:53:32 PM

GD&TĐ - Sáng nay (10/11), tại TPHCM, Hội đồng lý luận, phê bình, văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức họp báo, thông tin về Hội thảo khoa học toàn quốc “Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay”.

Bàn về ”Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay”

Tại buổi họp báo, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh - Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình, văn học, nghệ thuật Trung ương - chia sẻ: Từ khi ban hành Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII - năm 1998) đến nay, đi đôi với nhiệm vụ chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ta ngày càng coi trọng nhiệm vụ phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, coi đó là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, tạo ra sức mạnh nội sinh quan trọng, to lớn của đất nước ta, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững…

Tuy nhiên, những thành tựu trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật của chúng ta chưa đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; chưa đảm bảo văn hóa là mục tiêu, là động lực phát triển bền vững đất nước, chưa góp sức tích cực xây dựng đạo đức, nhân cách con người Việt Nam. 

Những hiện tượng, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng đang có chiều hướng gia tăng, môi trường văn hóa còn tồn tại tình trạng thiếu lành mạnh, ngoại lai…đã và đang khiến một bộ phận giới trẻ, thanh thiếu niên lạc bước.

Nhằm góp sức tìm câu trả lời thỏa đáng, từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi cho các vấn đề nêu trên, Hội thảo toàn quốc về "vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay” sẽ là nơi để các đại biểu cùng nhau mổ xẻ và chỉ ra những tồn tại hiện nay ở 4 khía cạnh và chủ điểm chính như: Thực trạng vấn đề đạo đức xã hội ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề đặt ra đối với hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật; Vấn đề đạo đức xã hội, với tư cách là đối tượng phản ánh của văn học, nghệ thuật đã được thể hiện trong lịch sử văn học, nghệ thuật ở Việt Nam và thế giới; Trách nhiệm của những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, giới sáng tạo văn nghệ trong việc góp phần định hình, hoàn thiện các giá trị chung của con người Việt Nam trong thời ký CNH - HĐH đất nước…

Hội thảo đã thu hút 84 bài tham luận từ các học giả, văn nghệ sĩ trên khắp cả nước, diễn ra trong hai ngày 11- 12/11 tại TPHCM.

Anh Tú

©Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quảng Bình - Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới-Quảng Bình
Điện thoại: (052).3826338 - 3770485 - 3772251 Email: gdtxquangbinh@quangbinh.edu.vn
Thiết kế bởi VNPT Quảng Bình